a. persoanele care doresc să propună proiecte trebuie să aibă domiciliul sau reședința în Municipiul Deva și vârsta minimă de 18 ani. Toate proiectele vor fi încărcate pe platforma informatică dedicată acestei activități;
b. în cazul în care există persoane care nu au acces sau cunoștințele necesare pentru transmiterea proiectelor, vor primi suportul necesar pentru depunere. Comunicarea se va realiza la adresa de e-mail tudecizi@primariadeva.ro sau prin intermediul Centrului de Informare a Cetățenilor;
a. Toate proiectele vor fi încărcate pe platforma informatică dedicată acestei activități;
b. în cazul în care există persoane care nu au acces sau cunoștințele necesare pentru transmiterea proiectelor, vor primi suportul necesar pentru depunere. Comunicarea se va realiza la adresa de e-mail tudecizi@primariadeva.ro sau prin intermediului Centrului de Informare a Cetățenilor;

Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:

 • infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale (amenajare / reamenajare);
 • amenajare de spații verzi și locuri de joacă (amenajare / reamenajare);
 • mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei;
 • amenajare spaţii publice (mobilier urban etc.) ;
 • infrastructură cultural/sportivă;
 • infrastructură socială;
 • smart City;
 • educație;
 • turism
 • să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politica sau etnică;
 • să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiului Deva şi care vizează un spaţiu public, aflat în proprietatea Municipiului Deva;
 • să se refere doar la investiții publice constand în dotări, modernizări, reparatii ale bunurilor proprietate publică a municipiului;
 • să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare;
 • să fie delimitate zonal;
 • să nu genereze cheltuieli de funcționare semnificative după implementare (întreținere, plata unor drepturi de autor etc) ;
 • să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;
 • să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul Regulament;
 • să nu contravină normelor legale în vigoare;
 • acolo unde proiectul propus presupune coabitare (exemplu: asociații de proprietari etc.), inițiatorul proiectului trebuie să obțină acord de bună vecinanță
Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 50.000 lei, inclusiv TVA (suma va include toate etapele necesare realizării și implementării proiectului).
a. Anual, în urma derulării procesului de bugetare participativă, vor fi selectate minim câte un proiect din fiecare domeniu de aplicare. Acestea vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Deva;
b. Dacă bugetul alocat nu va fi depășit de primele proiecte votate și câștigătoare, vor fi selectate următoarele în ordinea clasificării până la limita bugetului

Prin precizarea cât mai concretă a detaliilor va fi posibilă o analiză care să permită o bugetare riguroasă și un termen pentru implementare. Propunerile prea generice ar putea să facă dificilă sau imposibilă implementarea.

Cetățenii care doresc acest lucru pot completa propunerea cu documentele pe care le consideră relevante (fotografii, hărți, planuri de localizare etc.).

Echipa de evaluare desemnată de către Primăria Municipiului Deva va realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni. În urma analizei, propunerile supuse votului vor păstra ideea iniţială, dar ele vor fi adaptate de către serviciile din cadrul municipalităţii, care vor estima mai exact costurile implicate, posibilităţile concrete de acţiune și timpul de execuție.
Dacă se constată că unele propuneri sunt similare în ceea ce privește conținutul sau proximitatea spaţială, poate fi justificată integrarea acestora într-un singur proiect, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.
Cetățenii care depun propuneri care nu ajung să fie supuse votului au dreptul să primească, la cerere, explicaţii privind motivele acestei decizii.

Propunerea poate fi modificată până a ajuns să fie validată de către Comisia de evaluare. Odată publicată pe site, propunerea nu mai poate fi modificată de către persoana care a propus-o.

Da, serviciile din cadrul municipalității vor realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni. Propunerile care respectă parametrii definiți vor fi supuse la vot.

Fiecare cetăţean poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite. Proiectul trebuie să fie sau să poată fi asimilat unei investiţii aflate în competenţa Municipiului Deva şi să vizeze un spaţiu din proprietatea publică a municipiului;