Pot participa la procesul de bugetare participativă persoanele care au domiciului sau reședința în Municipiul Deva. Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie printr-un e-mail la adresa tudecizi@primariadeva.ro.

Propunerile pot fi trimise prin e-mail la adresa tudecizi@primariadeva.ro. În cazul în care există cetățeni care nu au posibilitatea întocmirii sau transmiterii prin e-mail a proiectelor, pot solicita sprijinului echipei de suport.

Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:

 • Infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale;
 • Amenajare de spații verzi și locuri de joacă;
 • Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei;
 • Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.);
 • Infrastructură cultural/sportivă;
 • Infrastructură socială;
 • Infrastructură de sănătate;
 • Digitalizare;
 • Infrastructură educațională.
 • să fie de interes local si să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politica sau etnică;
 • să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiului Deva şi care vizează un spaţiu public, aflat în proprietatea Municipiului Deva, la care există acces neîngrădit al cetățeniilor;
 • să se refere doar la investiții publice constand in dotări, modernizări, reparatii ale bunurilor proprietate publică a Municipiului;
 • să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare;
 • să fie delimitate zonal;
 • să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;
 • să se încadreze în domeniile prevazute în prezentul Regulament.

Fiecare propunere trebuie să aibă un cost total de cel mult 100.000 lei (inclusiv TVA) – proiectare + implementare.

Vor fi finanțate proiectele câștigătoare, în ordinea clasamentului, până la concurența bugetului total de 500.000 lei (TVA inclus).

Prin precizarea cât mai concretă a detaliilor va fi posibilă o analiză care să permită o bugetare riguroasă și un termen pentru implementare. Propunerile prea generice ar putea să facă dificilă sau imposibilă implementarea.

Cetățenii care doresc acest lucru pot completa propunerea cu documentele pe care le consideră relevante (fotografii, hărți, planuri de localizare etc.).

Echipa de evaluare desemnată de către Primăria Municipiului Deva va realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni. În urma analizei, propunerile supuse votului vor păstra ideea iniţială, dar ele vor fi adaptate de către serviciile din cadrul municipalităţii, care vor estima mai exact costurile implicate, posibilităţile concrete de acţiune și timpul de execuție.
Dacă se constată că unele propuneri sunt similare în ceea ce privește conținutul sau proximitatea spaţială, poate fi justificată integrarea acestora într-un singur proiect, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.
Cetățenii care depun propuneri care nu ajung să fie supuse votului au dreptul să primească, la cerere, explicaţii privind motivele acestei decizii.

Propunerea poate fi modificată până a ajuns să fie validată de către Comisia de evaluare. Odată publicată pe site, propunerea nu mai poate fi modificată de către persoana care a propus-o.

Da, serviciile din cadrul municipalității vor realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni. Propunerile care respectă parametrii definiți vor fi supuse la vot.

Fiecare participant poate depune maxim o propunere de proiect.