Primăria Municipiului Deva  propune devenilor implicarea activă în procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește viitoarele proiecte ale municipalității. Acest demers se concretizează prin intermediul procesului de bugetare participativă, proces prin care cetățenii sunt invitați să participe la o acțiune democratică de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei sume din bugetul local.

Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general şi a procedurii pentru selecţionarea proiectelor de interes public iniţiate de cetăţeni prin implicarea lor directă în procesul de bugetare participativă.

Obiectivul general îl constituie desfăşurarea în bune condiţii a procesului de bugetare participativă în vederea atingerii următoarelor deziderate:

 • creșterea calității vieții cetățenilor în municipiul Deva
 • creşterea nivelului de dialog şi de colaborare dintre cetăţeni şi administraţia publică locală.
 • creşterea gradului de asumare şi implicare a cetățenilor în procesul de dezvoltare urbană.
 • creșterea transparenței activității administraţiei publice locale.

Pentru realizarea acestui demers sunt necesare parcurgerea următoarelor etape:

 • stabilirea valorii bugetului propus pentru derularea procesului de bugetare participativă
 • dezvoltarea unei platforme informatice care sa permită:
  • înregistrarea participanţilor la procesul de bugetare participativă
  • înregistrarea proiectelor pe domenii de aplicare în limitele de valoare impuse de autoritatea publică locală
  • votarea online a proiectelor
  • stabilirea unei ierarhii a proiectelor, generarea de statistici legat de procesul de bugetare participativă
 • stabilirea participanților la procesul de bugetare participativă
 • definirea domeniilor pentru care se pot depune proiecte
 • stabilirea modalității de înscriere a proiectelor
 • stabilirea criteriilor de eligibilitate a proiectelor
 • stabilirea calendarului campaniei de bugetare participativă
 • stabilirea comisiei de evaluare a proiectelor și a rolului acesteia în procesul de bugetare participativă
 • derularea votului online a proiectelor și stabilirea ierarhiei
 • implementarea de către Primăria Municipiului Deva a proiectelor
 • stabilirea reglementărilor juridice privind utilizarea platformei dedicate bugetării participative

Pentru implementarea și derularea procesului de bugetare participativă, va fi dezvoltată o secțiune distinctă pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Deva.

 • Valoarea bugetului propus, în cadrul procesului de bugetare participativă va fi stabilit anual prin hotărâre de consiliu.
 • Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 100.000 lei, inclusiv TVA (suma va include toate etapele necesare realizării și implementării proiectului)
 • Anual, în urma derulării procesului de bugetare participativă, vor fi selectate minim 5 proiecte (sau mai multe, până la atingerea bugetului stabilit) care vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Deva pentru acel exercițiu bugetar.

a. Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii, pentru obiective care sunt în administrarea Municipiului Deva :

 1. Infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale
 2. Amenajare de spații verzi și locuri de joacă
 3. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei.
 4. Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.)
 5. Infrastructură cultural/sportivă
 6. Infrastructură socială
 7. Infrastructură de sănătate
 8. Digitalizare
 9. Infrastructură educațională

b. Chiar dacă propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit / relevant / preponderent.

 • Fiecare cetăţean poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite. Proiectul trebuie să fie sau să poată fi asimilat unei investiţii aflate în competenţa Municipiului Deva şi să vizeze un spaţiu din proprietatea publică a municipiului.
 • Proiectele se transmit obligatoriu prin email la adresa tudecizi@primariadeva.ro, pentru a fi încărcate pe site la secțiunea online dedicată bugetării participative în perioada stabilită și comunicată pentru înscrierea proiectelor.
 • Cetățenii pot apela la sprijin pentru întocmirea documentației și încărcarea on-line a propunerilor de proiecte. Totodată, pot adresa întrebări care au rol de a lămuri aspecte legate de procesul de bugetare participativă. Toate întrebările și răspunsurile referitoare la procesul de bugetare participativă vor fi publicate pe site-ul Primariei Municipiului Deva, secțiunea Bugetare participativă.
 • Pentru depunerea unui proiect vor fi completate următoarele informaţii (cuprinse în fișa de proiect):
 1. Titlul proiectului:
  • să fie concis şi să se refere la un anumit rezultat cheie al proiectului.
 2. Domeniul în care se înscrie proiectul
  • se va specifica domeniul în care se înscrie proiectul.
 3. Descrierea proiectului
  • formularea problemei, amănunţită
  • specificarea nevoilor identificate
  • descrierea beneficiilor generale obţinute prin implementarea proiectului
 4. Localizarea proiectului
  • prin adresă, hartă, zonare
 5. Beneficiarii Proiectului
  • specificarea beneficiarilor proiectului
  • explicarea valorii adăugate pe care proiectul o aduce beneficiarilor
 6. Buget estimat
  • se va completa valoarea estimată inclusiv TVA
 7. Documente ataşate
  • fotografii, schiţe, planuri, alte documente suport
 8. Modul în care iniţiatorul doreşte să se implice în proiect
  • voluntariat, cofinanţare, sponsorizare.
 • Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă proiectele trebuie să fie de competența Primăriei Municipiului Deva, să nu contravină reglementărilor prezentului regulament sau a altor prevederi legale în vigoare și să indeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
  • să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politica sau etnică;
  • să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiului Deva şi care vizează un spaţiu public, aflat în proprietatea Municipiului Deva, la care există acces neîngrădit al cetățeniilor
  • să se refere doar la investiții publice constand în dotări, modernizări, reparatii ale bunurilor proprietate publică a municipiului
  • să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare;
  • să fie delimitate zonal;
  • să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;
  • să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul Regulament.
 • Validarea proiectelor în cadrul procesului de bugetare participativă va fi realizată de către o comisie constituită în acest sens la nivelul Primăriei Municipiului Deva.

Calendarul campaniei va fi stabilit de către conducerea executivă a Primăriei Municipiului Deva și va cuprinde:

 • dezbateri publice informative
 • perioada de depunere a proiectelor
 • perioada în care comisia de evaluare va analiza proiectele depuse și va solicita, în cazul în care consideră necesar, clarificări aplicanţilor pentru a asigura validarea proiectelor
 • data afişarii/publicării listei proiectelor eligibile
 • perioada în care cetăţenii vor vota proiectele eligibile
 • afișarea listei finale a proiectelor câștigătoare, ce vor fi finanțate și implementate de Primăria Municipiului Deva.
 • Evaluarea proiectelor se va face de către comisia constituită în acest scop prin dispoziția Primarului Municipiului Deva.
 • Comisia de evaluare va fi formată din reprezentanţi ai Direcţiei Eonomice, Direcţiei Tehnice, Serviciului ADPP, Direcției Urbanism precum şi un consilier din cadrul cabinetului primarului.
 • Comisia de evaluare va analiza proiectele transmise prin e-mail și va valida acele proiecte care îndeplinesc toate condițiile menționate în prezentul regulament. Analiza proiectelor se va face sub toate aspectele, respectiv tehnic, juridic, urbanistic și economic, evaluând impactul / viabilitatea / fezabilitatea acestora.
 • În cazul în care comisia consideră necesar, aceasta poate invita iniţiatorul proiectului pentru informații suplimentare în ceea ce priveste proiectul propus.
 • Comisia își rezervă dreptul de a optimiza proiectele propuse, atât prin îmbunătățiri din punct de vedere tehnic cât și prin estimarea mai eficientă a costurilor.
 • Toate proiectele validate și optimizate de către comisie urmează să fie afişate la sectiunea dedicată campaniei şi supuse votului online al cetăţenilor.
 • În cazul în care mai multe proiecte propun idei similare, comisia de evaluare va invita deponenții pentru discuții privind integrarea ideilor într-un singur proiect
 • se va realiza într-o perioadă de timp predefinită, prin intermediul secțiunii online dedicată bugetării participative, de pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Deva
 • pentru a limita votul multiplu, accesul cetățenilor la platforma de vot se va realiza prin verificarea email-ului unic și a unor date anterior stabilite.
 • fiecare persoană va avea posibilitatea de a vota câte un singur proiect.
 1. Proiectele selectate în urma votului online vor fi incluse în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Deva și implementate de către acesta.
 2. În cadrul platformei de bugetare participativă vor fi prezentate fotografii cu amplasamentul proiectului înainte şi după implementare, impresii ale cetăţenilor după implementare, rezultate care vor ilustra succesul implementării.
 1. Prin înregistrarea în vederea participării la procesul de bugetare participativă, persoanele care se înscriu şi-au exprimat acordul în mod explicit şi fără echivoc cu referire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 2. Persoanele care se înscriu au luat la cunoștință faptul că Primăria Municipiului Deva prelucrează datele cu caracter personal numai în scopuri bine-determinate, explicite şi legitime, adecvate specificului activității sale, pertinente şi neexcesive.
 3. Primăria Municipiului Deva asigură păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal furnizate pentru acces şi/sau pentru derularea procesului de bugetare participativă. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de utilizatori către terţi.
 4. Municipiul Deva nu îşi asumă răspunderea pentru exactitatea şi corectitudinea datelor/informatiilor furnizate de către utilizatori.
 5. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă şi va fi sancţionată prin lege contravenţional sau penal, după caz.