Primăria Municipiului Deva propune devenilor implicarea activă în procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește viitoarele proiecte ale municipalității. Acest demers se concretizează prin intermediul procesului de bugetare participativă, proces prin care cetățenii sunt invitați să participe la o acțiune democratică de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei sume din bugetul local.

 

Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general şi a procedurii pentru selecţionarea proiectelor de interes public iniţiate de cetăţeni prin implicarea lor directă în procesul de bugetare participativă.

 

Obiectivul general il constituie desfăşurarea în bune condiţii a procesului de bugetare participativă în vederea atingerii următoarelor deziderate:
 • adaptarea politicilor publice la nevoile cetățenilor cu scopul de creștere a nivelului calității
  vieții în municipiul Deva și de estimare a acestei creșteri;
 • creşterea nivelului de dialog şi de colaborare dintre cetăţeni şi administraţia publică locală;
 • creşterea gradului de asumare şi implicare a cetățenilor în procesul de dezvoltare urbană;
 • creșterea transparenței activității administraţiei publice locale;
 • modernizarea administrației publice locale;
 • responsabilizarea aleșilor locali;
 • eficientizarea cheltuirii banului public
Pentru realizarea acestui demers sunt necesare parcurgerea următoarelor etape:
 • stabilirea valorii bugetului propus pentru derularea procesului de bugetare participativă
 • asigurarea accesului la o platformă informatică care sa permită:
  • înregistrarea participanţilor la procesul de bugetare participativă
  • înregistrarea proiectelor pe domenii de aplicare în limitele de valoare impuse de autoritatea publică locală
  • votarea online a proiectelor
  • stabilirea unei ierarhii a proiectelor, generarea de statistici legat de procesul de bugetare participativă
 • definirea domeniilor pentru care se pot depune proiecte
 • stabilirea modalității de înscriere a proiectelor
 • stabilirea criteriilor de eligibilitate a proiectelor
 • stabilirea calendarului campaniei de bugetare participativă
 • stabilirea comisiei de evaluare și implementare a proiectelor și a rolului acesteia în procesul de bugetare participativă
 • derularea votului online a proiectelor selectate și stabilirea ierarhiei acestora
 • implementarea de către Primăria Municipiului Deva a proiectelor câștigătoare
 • stabilirea reglementărilor juridice privind utilizarea platformei dedicate bugetării participative
 • valoarea bugetului propus, în cadrul procesului de bugetare participativă va fi stabilit anual prin hotărâre de consiliu;
 • valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 50.000 lei, inclusiv TVA (suma va include toate etapele necesare realizării și implementării proiectului);
 • anual, în urma derulării procesului de bugetare participativă, vor fi selectate minim câte un proiect din fiecare domeniu de aplicare. Acestea vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Deva;
 • dacă bugetul alocat nu va fi depășit de primele proiecte votate și câștigătoare, vor fi selectate următoarele în ordinea clasificării până la limita bugetului
Pentru implementarea și derularea procesului de bugetare participativă, va fi asigurată o secțiune distinctă pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Deva.
Înregistrarea participanților la procesul de bugetare participativă
 • persoanele care doresc să propună proiecte trebuie să aibă domiciliul sau reședința în Municipiul Deva și vârsta minimă de 18 ani. Toate proiectele vor fi încărcate pe platforma informatică dedicată acestei activități;
 • în cazul în care există persoane care nu au acces sau cunoștințele necesare pentru transmiterea proiectelor, vor primi suportul necesar pentru depunere. Comunicarea se va realiza la adresa de e-mail tudecizi@primariadeva.ro sau prin intermediului Centrului de Informare a Cetățenilor;

Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii, pentru obiective care sunt în administrarea Municipiului Deva :

 1. Infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale (amenajare / reamenajare);
 2. Amenajare de spații verzi și locuri de joacă (amenajare / reamenajare);
 3. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei;
 4. Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.);
 5. Infrastructură cultural/sportivă;
 6. Infrastructură socială;
 7. Smart City;
 8. Educație;
 9. Turism
 • Fiecare cetăţean poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite. Proiectul trebuie să fie sau să poată fi asimilat unei investiţii aflate în competenţa Municipiului Deva şi să vizeze un spaţiu din proprietatea publică a municipiului.
 • Proiectele se depun prin intermediul platformei de bugetare participativă în perioada stabilită și comunicată pentru înscrierea acestora. În cazul în care există persoane care nu au acces sau cunoștințele necesare pentru transmiterea proiectelor, vor primi suportul necesar pentru depunere. Comunicarea se va realiza la adresa de e-mail tudecizi@primariadeva.ro sau prin intermediului Centrului de Informare a Cetățenilor
 • Orice deviere în afara obiectului de activitate al platformei de bugetare participativă, folosirea de cuvinte obscene, atacul la persoană, afișarea de anunțuri sau mesaje publicitare, precum și proferarea de jigniri, trivialități și injurii aduse unor persoane, vor fi sancționate prin cenzurarea afișării, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a utiliza platforma, prin blocarea IP-ului folosit. Afișarea publică a propunerilor de proiecte se va face dupa un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea propunerilor de proiect, după verificare;
 • Cetățenii pot adresa întrebări care au rol de a lămuri aspecte legate de procesul de bugetare participativă pe mail, la adresa tudecizi@primariadeva.ro
  sau prin intermediului Centrului de Informare a Cetățenilor. Toate întrebările și răspunsurile referitoare la procesul de bugetare participativă vor fi publicate pe platforma de bugetare participativă;
 • pentru depunerea unui proiect vor fi completate următoarele informaţii (cuprinse în fișa de proiect – Anexa 1 la prezentul REGULAMENT):
 1. Titlul proiectului:
  • să fie concis, sugestiv
 2. Domeniul în care se înscrie proiectul
  • se va specifica domeniul în care se înscrie proiectul.
 3. Descrierea proiectului
  • formularea problemei, amănunţită
  • specificarea nevoilor identificate
  • descrierea beneficiilor generale obţinute prin implementarea proiectului
 4. Localizarea proiectului
  • prin adresă, hartă, zonare
 5. Beneficiarii Proiectului
  • specificarea beneficiarilor proiectului
  • explicarea valorii adăugate pe care proiectul o aduce beneficiarilor
 6. Buget estimat
  • se va completa valoarea estimată inclusiv TVA
 7. Documente ataşate
  • fotografii, schiţe, planuri, alte documente suport
 8. Modul în care iniţiatorul doreşte să se implice în proiect
  • voluntariat, cofinanţare, sponsorizare.
 • Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă proiectele trebuie să fie de competența Primăriei Municipiului Deva, să nu contravină reglementărilor prezentului regulament sau a altor prevederi legale în vigoare și să indeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
  • să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politica sau etnică;
  • să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiului Deva şi care vizează un spaţiu public, aflat în proprietatea Municipiului Deva;
  • să se refere doar la investiții publice constand în dotări, modernizări, reparatii ale bunurilor proprietate publică a municipiului
  • să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare;
  • să fie delimitate zonal;
  • să nu genereze cheltuieli de funcționare semnificative după implementare (întreținere, plata unor drepturi de autor etc);
  • să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;
  • să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul Regulament.
  • să nu contravină normelor legale în vigoare;
  • acolo unde proiectul propus presupune coabitare (exemplu: asociații de proprietari, etc.), inițiatorul proiectului trebuie să obțină acord de bună vecinanță
 • Validarea proiectelor în cadrul procesului de bugetare participativă va fi realizată de către o comisie constituită în acest sens la nivelul Primăriei Municipiului Deva.

Calendarul campaniei va fi stabilit de către conducerea executivă a Primăriei Municipiului Deva și va cuprinde:

 • informări publice;
 • perioada de depunere a proiectelor;
 • perioada în care comisia de evaluare va analiza proiectele depuse și va solicita, în cazul în care consideră necesar, clarificări aplicanţilor pentru a asigura validarea proiectelor;
 • afișarea / publicarea listei proiectelor eligibile;
 • perioada în care cetăţenii vor vota proiectele eligibile;
 • afișarea / publicarea listei finale a proiectelor câștigătoare, ce vor fi finanțate și implementate de Primăria Municipiului Deva
 • Evaluarea și implementarea proiectelor se va face de către comisia constituită în acest scop prin dispoziția Primarului Municipiului Deva;
 • Comisia de evaluare și implementare va fi formată din reprezentanţi ai Direcţiei Eonomice, Direcţiei Tehnice, Serviciului ADPP, Direcției Urbanism precum şi un consilier din cadrul cabinetului primarului;
 • Comisia de evaluare și implementare va analiza proiectele depuse și va valida acele proiecte care îndeplinesc toate condițiile menționate în prezentul regulament. Analiza proiectelor se va face sub toate aspectele, respectiv tehnic, juridic, urbanistic și economic, evaluând impactul/viabilitatea/fezabilitatea acestora;
 • În cazul în care comisia consideră necesar, aceasta poate invita iniţiatorul proiectului pentru informații suplimentare în ceea ce priveste proiectul propus;
 • Comisia își rezervă dreptul de a optimiza proiectele propuse, atât prin îmbunătățiri din punct de vedere tehnic cât și prin estimarea mai eficientă a costurilor;
 • Toate proiectele validate și optimizate de către comisie urmează să fie afişate la sectiunea dedicată campaniei şi supuse votului online al cetăţenilor;
 • În cazul în care mai multe proiecte propun idei similare, comisia de evaluare va invita deponenții pentru discuții privind integrarea ideilor într-un singur proiect
 • se va realiza într-o perioadă de timp predefinită, prin intermediul secțiunii online dedicată bugetării participative, de pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Deva;
 • pentru a limita votul multiplu, accesul cetățenilor la platforma de vot se va realiza prin verificarea email-ului unic și a unor date anterior stabilite;
 • fiecare persoană va avea posibilitatea de a vota câte un singur proiect;
 • Primul cel mai votat proiect pentru fiecare domeniu (asa cum sunt ele definite la punctul III) va fi ales automat câștigător;
 • Dacă bugetul alocat nu va fi depășit de primele proiecte votate și câștigătoare, vor fi selectate următoarele în ordinea clasificării până la limita bugetului, indiferent de domeniu.
 1. Proiectele selectate în urma votului online vor fi incluse în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Deva și implementate de către acesta;
 2. Durata maximă de implementare considerată pentru proiectele câștigătoare este de cel mult 2 ani;
 3. În cadrul platformei de bugetare participativă vor fi prezentate fotografii cu amplasamentul proiectului înainte şi după implementare, impresii ale cetăţenilor după implementare, rezultate care vor ilustra succesul implementării;
 4. Pentru proiectele implementate se va dedica o secțiune pe site-ul Primăriei Municipiului Deva, cu nominalizarea cetățenilor care au propus aceste proiecte
 1. Prin înregistrarea în vederea participării la procesul de bugetare participativă, persoanele care se înscriu şi-au exprimat acordul în mod explicit şi fără echivoc cu referire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 2. Persoanele care se înscriu au luat la cunoștință faptul că Primăria Municipiului Deva prelucrează datele cu caracter personal numai în scopuri bine-determinate, explicite şi legitime, adecvate specificului activității sale, pertinente şi neexcesive;
 3. Primăria Municipiului Deva asigură păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal furnizate pentru acces şi/sau pentru derularea procesului de bugetare participativă. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de utilizatori către terţi;
 4. Municipiul Deva nu îşi asumă răspunderea pentru exactitatea şi corectitudinea datelor/informatiilor furnizate de către utilizatori;
 5. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă şi va fi sancţionată prin lege contravenţional sau penal, după caz;
 6. Toți cei care își fac cont, depun sub orice formă sau votează proiecte acceptă termenii și condițiile în care funcționează platforma de bugetare participativă (Anexa 2 la prezentul regulament – termeni și condiții);
 7. Prin utilizarea platformei de bugetare participativă, cetățenii își dau acordul ca propunerile depuse în cadrul acestui proces să devină proprietatea Municipiului Deva și nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor
Primăria Municipiului Deva propune devenilor implicarea activă în procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește viitoarele proiecte ale municipalității. Acest demers se concretizează prin intermediul procesului de bugetare participativă, proces prin care cetățenii sunt invitați să participe la o acțiune democratică de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei sume din bugetul local.

 

Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general şi a procedurii pentru selecţionarea proiectelor de interes public iniţiate de cetăţeni prin implicarea lor directă în procesul de bugetare participativă.

 

Obiectivul general il constituie desfăşurarea în bune condiţii a procesului de bugetare participativă în vederea atingerii următoarelor deziderate:
 • adaptarea politicilor publice la nevoile cetățenilor cu scopul de creștere a nivelului calității
  vieții în municipiul Deva și de estimare a acestei creșteri;
 • creşterea nivelului de dialog şi de colaborare dintre cetăţeni şi administraţia publică locală;
 • creşterea gradului de asumare şi implicare a cetățenilor în procesul de dezvoltare urbană;
 • creșterea transparenței activității administraţiei publice locale;
 • modernizarea administrației publice locale;
 • responsabilizarea aleșilor locali;
 • eficientizarea cheltuirii banului public
Pentru realizarea acestui demers sunt necesare parcurgerea următoarelor etape:
 • stabilirea valorii bugetului propus pentru derularea procesului de bugetare participativă
 • asigurarea accesului la o platformă informatică care sa permită:
  • înregistrarea participanţilor la procesul de bugetare participativă
  • înregistrarea proiectelor pe domenii de aplicare în limitele de valoare impuse de autoritatea publică locală
  • votarea online a proiectelor
  • stabilirea unei ierarhii a proiectelor, generarea de statistici legat de procesul de bugetare participativă
 • definirea domeniilor pentru care se pot depune proiecte
 • stabilirea modalității de înscriere a proiectelor
 • stabilirea criteriilor de eligibilitate a proiectelor
 • stabilirea calendarului campaniei de bugetare participativă
 • stabilirea comisiei de evaluare și implementare a proiectelor și a rolului acesteia în procesul de bugetare participativă
 • derularea votului online a proiectelor selectate și stabilirea ierarhiei acestora
 • implementarea de către Primăria Municipiului Deva a proiectelor câștigătoare
 • stabilirea reglementărilor juridice privind utilizarea platformei dedicate bugetării participative
 • valoarea bugetului propus, în cadrul procesului de bugetare participativă va fi stabilit anual prin hotărâre de consiliu;
 • valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 50.000 lei, inclusiv TVA (suma va include toate etapele necesare realizării și implementării proiectului);
 • anual, în urma derulării procesului de bugetare participativă, vor fi selectate minim câte un proiect din fiecare domeniu de aplicare. Acestea vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Deva;
 • dacă bugetul alocat nu va fi depășit de primele proiecte votate și câștigătoare, vor fi selectate următoarele în ordinea clasificării până la limita bugetului
Pentru implementarea și derularea procesului de bugetare participativă, va fi asigurată o secțiune distinctă pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Deva.
Înregistrarea participanților la procesul de bugetare participativă
 • persoanele care doresc să propună proiecte trebuie să aibă domiciliul sau reședința în Municipiul Deva și vârsta minimă de 18 ani. Toate proiectele vor fi încărcate pe platforma informatică dedicată acestei activități;
 • în cazul în care există persoane care nu au acces sau cunoștințele necesare pentru transmiterea proiectelor, vor primi suportul necesar pentru depunere. Comunicarea se va realiza la adresa de e-mail tudecizi@primariadeva.ro sau prin intermediului Centrului de Informare a Cetățenilor;

Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii, pentru obiective care sunt în administrarea Municipiului Deva :

 1. Infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale (amenajare / reamenajare);
 2. Amenajare de spații verzi și locuri de joacă (amenajare / reamenajare);
 3. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei;
 4. Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.);
 5. Infrastructură cultural/sportivă;
 6. Infrastructură socială;
 7. Smart City;
 8. Educație;
 9. Turism
 • Fiecare cetăţean poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite. Proiectul trebuie să fie sau să poată fi asimilat unei investiţii aflate în competenţa Municipiului Deva şi să vizeze un spaţiu din proprietatea publică a municipiului.
 • Proiectele se depun prin intermediul platformei de bugetare participativă în perioada stabilită și comunicată pentru înscrierea acestora. În cazul în care există persoane care nu au acces sau cunoștințele necesare pentru transmiterea proiectelor, vor primi suportul necesar pentru depunere. Comunicarea se va realiza la adresa de e-mail tudecizi@primariadeva.ro sau prin intermediului Centrului de Informare a Cetățenilor
 • Orice deviere în afara obiectului de activitate al platformei de bugetare participativă, folosirea de cuvinte obscene, atacul la persoană, afișarea de anunțuri sau mesaje publicitare, precum și proferarea de jigniri, trivialități și injurii aduse unor persoane, vor fi sancționate prin cenzurarea afișării, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a utiliza platforma, prin blocarea IP-ului folosit. Afișarea publică a propunerilor de proiecte se va face dupa un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea propunerilor de proiect, după verificare;
 • Cetățenii pot adresa întrebări care au rol de a lămuri aspecte legate de procesul de bugetare participativă pe mail, la adresa tudecizi@primariadeva.ro
  sau prin intermediului Centrului de Informare a Cetățenilor. Toate întrebările și răspunsurile referitoare la procesul de bugetare participativă vor fi publicate pe platforma de bugetare participativă;
 • pentru depunerea unui proiect vor fi completate următoarele informaţii (cuprinse în fișa de proiect – Anexa 1 la prezentul REGULAMENT):
 1. Titlul proiectului:
  • să fie concis, sugestiv
 2. Domeniul în care se înscrie proiectul
  • se va specifica domeniul în care se înscrie proiectul.
 3. Descrierea proiectului
  • formularea problemei, amănunţită
  • specificarea nevoilor identificate
  • descrierea beneficiilor generale obţinute prin implementarea proiectului
 4. Localizarea proiectului
  • prin adresă, hartă, zonare
 5. Beneficiarii Proiectului
  • specificarea beneficiarilor proiectului
  • explicarea valorii adăugate pe care proiectul o aduce beneficiarilor
 6. Buget estimat
  • se va completa valoarea estimată inclusiv TVA
 7. Documente ataşate
  • fotografii, schiţe, planuri, alte documente suport
 8. Modul în care iniţiatorul doreşte să se implice în proiect
  • voluntariat, cofinanţare, sponsorizare.
 • Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă proiectele trebuie să fie de competența Primăriei Municipiului Deva, să nu contravină reglementărilor prezentului regulament sau a altor prevederi legale în vigoare și să indeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
  • să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politica sau etnică;
  • să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiului Deva şi care vizează un spaţiu public, aflat în proprietatea Municipiului Deva;
  • să se refere doar la investiții publice constand în dotări, modernizări, reparatii ale bunurilor proprietate publică a municipiului
  • să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare;
  • să fie delimitate zonal;
  • să nu genereze cheltuieli de funcționare semnificative după implementare (întreținere, plata unor drepturi de autor etc);
  • să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;
  • să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul Regulament.
  • să nu contravină normelor legale în vigoare;
  • acolo unde proiectul propus presupune coabitare (exemplu: asociații de proprietari, etc.), inițiatorul proiectului trebuie să obțină acord de bună vecinanță
 • Validarea proiectelor în cadrul procesului de bugetare participativă va fi realizată de către o comisie constituită în acest sens la nivelul Primăriei Municipiului Deva.

Calendarul campaniei va fi stabilit de către conducerea executivă a Primăriei Municipiului Deva și va cuprinde:

 • informări publice;
 • perioada de depunere a proiectelor;
 • perioada în care comisia de evaluare va analiza proiectele depuse și va solicita, în cazul în care consideră necesar, clarificări aplicanţilor pentru a asigura validarea proiectelor;
 • afișarea / publicarea listei proiectelor eligibile;
 • perioada în care cetăţenii vor vota proiectele eligibile;
 • afișarea / publicarea listei finale a proiectelor câștigătoare, ce vor fi finanțate și implementate de Primăria Municipiului Deva
 • Evaluarea și implementarea proiectelor se va face de către comisia constituită în acest scop prin dispoziția Primarului Municipiului Deva;
 • Comisia de evaluare și implementare va fi formată din reprezentanţi ai Direcţiei Eonomice, Direcţiei Tehnice, Serviciului ADPP, Direcției Urbanism precum şi un consilier din cadrul cabinetului primarului;
 • Comisia de evaluare și implementare va analiza proiectele depuse și va valida acele proiecte care îndeplinesc toate condițiile menționate în prezentul regulament. Analiza proiectelor se va face sub toate aspectele, respectiv tehnic, juridic, urbanistic și economic, evaluând impactul/viabilitatea/fezabilitatea acestora;
 • În cazul în care comisia consideră necesar, aceasta poate invita iniţiatorul proiectului pentru informații suplimentare în ceea ce priveste proiectul propus;
 • Comisia își rezervă dreptul de a optimiza proiectele propuse, atât prin îmbunătățiri din punct de vedere tehnic cât și prin estimarea mai eficientă a costurilor;
 • Toate proiectele validate și optimizate de către comisie urmează să fie afişate la sectiunea dedicată campaniei şi supuse votului online al cetăţenilor;
 • În cazul în care mai multe proiecte propun idei similare, comisia de evaluare va invita deponenții pentru discuții privind integrarea ideilor într-un singur proiect
 • se va realiza într-o perioadă de timp predefinită, prin intermediul secțiunii online dedicată bugetării participative, de pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Deva;
 • pentru a limita votul multiplu, accesul cetățenilor la platforma de vot se va realiza prin verificarea email-ului unic și a unor date anterior stabilite;
 • fiecare persoană va avea posibilitatea de a vota câte un singur proiect;
 • Primul cel mai votat proiect pentru fiecare domeniu (asa cum sunt ele definite la punctul III) va fi ales automat câștigător;
 • Dacă bugetul alocat nu va fi depășit de primele proiecte votate și câștigătoare, vor fi selectate următoarele în ordinea clasificării până la limita bugetului, indiferent de domeniu.
 1. Proiectele selectate în urma votului online vor fi incluse în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Deva și implementate de către acesta;
 2. Durata maximă de implementare considerată pentru proiectele câștigătoare este de cel mult 2 ani;
 3. În cadrul platformei de bugetare participativă vor fi prezentate fotografii cu amplasamentul proiectului înainte şi după implementare, impresii ale cetăţenilor după implementare, rezultate care vor ilustra succesul implementării;
 4. Pentru proiectele implementate se va dedica o secțiune pe site-ul Primăriei Municipiului Deva, cu nominalizarea cetățenilor care au propus aceste proiecte
 1. Prin înregistrarea în vederea participării la procesul de bugetare participativă, persoanele care se înscriu şi-au exprimat acordul în mod explicit şi fără echivoc cu referire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 2. Persoanele care se înscriu au luat la cunoștință faptul că Primăria Municipiului Deva prelucrează datele cu caracter personal numai în scopuri bine-determinate, explicite şi legitime, adecvate specificului activității sale, pertinente şi neexcesive;
 3. Primăria Municipiului Deva asigură păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal furnizate pentru acces şi/sau pentru derularea procesului de bugetare participativă. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de utilizatori către terţi;
 4. Municipiul Deva nu îşi asumă răspunderea pentru exactitatea şi corectitudinea datelor/informatiilor furnizate de către utilizatori;
 5. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă şi va fi sancţionată prin lege contravenţional sau penal, după caz;
 6. Toți cei care își fac cont, depun sub orice formă sau votează proiecte acceptă termenii și condițiile în care funcționează platforma de bugetare participativă (Anexa 2 la prezentul regulament – termeni și condiții);
 7. Prin utilizarea platformei de bugetare participativă, cetățenii își dau acordul ca propunerile depuse în cadrul acestui proces să devină proprietatea Municipiului Deva și nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor